-50% SLEVA na BIO kosmetiku Ambadué!

Nákupní košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Obchodní podmínky

 OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti BIODAITALIA s.r.o.

IČO: 061 26 715 se sídlem Boženy Němcové 10, 542 34 Malé Svatoňovice, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 39640 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové.

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy, jak je tento pojem definován níže, uzavřené mezi společností BIODAITALIA s.r.o., IČO: 061 26 715, se sídlem č.p. 84, 542 34 Malé Svatoňovice, Česká republika (dále jen „Prodávající“) a Kupujícím.

1.2. Pro účely těchto obchodních podmínek mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:

 • Akceptace má význam dle odstavce 2.6.
 • Cena kupní cena stanovená dle § 2079 občanského zákoníku
 • Kupující kupující dle § 2079 občanského zákoníku; Kupujícím se rozumí také Spotřebitel
 • Nákupní košík součást Webové stránky automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí uživatelem,zejména přidáním nebo odebráním zboží a změnou množství vybraného zboží
 • Nabídka má význam dle odstavce 2.5.
 • Objednávka má význam dle odstavce 2.3.
 • Prodávající prodávající dle § 2079 občanského zákoníku,přičemž se vždy jedná o obchodní společnost BIODAITALIA s.r.o., IČO: 061 26 715, se sídlem B.Němcové 10, 542 34 Malé Svatoňovice, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 39640 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové Smlouva smlouva o koupě zboží uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím

2. Uzavření Smlouvy

2.1. Objednání zboží je možné prostřednictvím elektronického obchodu na Webové stránce.

2.2. Veškerá prezentace zboží umístěná na Webové stránce je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží.

Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.3. Pro objednání zboží prostřednictvím Webové stránky Kupující vybere druh zboží a vloží ho do Nákupního košíku v jím požadovaném množství a vyplní objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

 • údaje o objednávaném druhu zboží a jeho množství,
 • údaje o zvoleném způsobu úhrady Ceny zboží,
 • údaje o požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží,
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží,
 • informace o jméně a příjmení Kupujícího, adresu pro doručování, adresu elektronické pošty Kupujícího,
 • případně také informaci o fakturační adrese, není-li shodná s doručovací adresou, (Kupujícím vyplněný Objednávkový formulář dále jen „Objednávka“).

2.4. Před odesláním Objednávky zboží je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání Objednávky.

2.5. Objednávka odeslaná kliknutím na tlačítko „Potvrďte Vaši objednávku“ je návrhem na uzavření Smlouvy (dále jen „Nabídka“).

2.6. Smlouva je uzavřena odesláním oznámení o akceptaci Objednávky Prodávajícím Kupujícímu po jejím obdržení od Kupujícího (dále jen „Akceptace“). Smluvní strany Prodávající a Kupující Spotřebitel v souladu s § 419 občanského zákoníku, každý Kupující, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Prodávajícím. Webová stránka internetová stránka Prodávajícího umístěná na www.biodaitalia.cz včetně všech podstránek

2.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

Pokud Kupující Objednávku nepotvrdí bez zbytečného odkladu, Smlouva nevzniká a vznikla-li již, bez dalšího zaniká.

2.8. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu.

2.9. Kupující dále bere na vědomí, že vzhledem k charakteru zboží nemusí být toto v době vypravení ke Kupujícímu dostupné. V takovém případě Prodávající Kupujícího kontaktuje za účelem dohody o případné změně Smlouvy; nedohodnou-li se Strany, můžou Prodávající i Kupující od Smlouvy odstoupit.

2.10. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a lze ji uzavřít pouze v českém jazyce.

2.11. Smlouva a všechny její součásti budou uloženy v elektronickém archivu Prodávajícího, přičemž Spotřebitel má k těmto údajům přístup na základě žádosti.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Webová stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení Cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Webové stránce. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

3.2. Společně s Cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále Cenou i náklady spojené s dodáním a balením zboží.

3.3. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby a Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky (vyjma smluvní přepravy zboží).

3.4. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé Ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu.

3.5. Cenu může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 • Dobírkou
 • Platbou předem dle vystavené faktury
 • Kartou přes platební bránu
 • jiným způsobem dle aktuální nabídky na Webové stránce.

3.6. Zvolený způsob úhrady uvede Kupující v Objednávce. Zvolený způsob úhrady může Kupující změnit pouze se souhlasem Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo neumožnit Kupujícímu výběr některých způsobů úhrady Ceny uvedených výše.

3.7. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3.8. Případné slevy z Ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, neuvede-li Prodávající na Webové stránce výslovně jinak.

3.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu.

4. Dodací podmínky

4.1. Prodávající umožňuje následující způsoby dodání zboží: PPL nebo Českou poštou nebo Zásilkovnou

4.2. Ceny dopravy jsou uvedeny na Webové stránce. Ceny dopravy zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Webové stránce.

4.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.4. Prodávající či dopravce jsou oprávněni požadovat před odevzdáním věci předložení identifikačního průkazu (občanský průkaz nebo cestovní pas).Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající či dopravce odmítnout zboží vydat.

4.5. Tabákové výrobky a alkoholické nápoje smí být prodávány pouze osobám starším 18 let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Kupující je starší 18 let, k předání zboží nedojde a Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit, ledaže by zboží za Kupujícího převzal jeho zákonný zástupce. V případě odstoupení od Smlouvy Prodávajícím dle tohoto odstavce je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu marně vynaložené náklady Prodávajícího v souvislosti s realizací Smlouvy.

4.6. Zboží bude vždy zabaleno vhodným způsobem dle volby Prodávajícího.

5. Přechod nebezpečí

5.1. Jestliže je jako způsob dodání zboží určen osobní odběr, přechází nebezpečí škody na věci na Kupujícího v okamžiku převzetí zboží, případně v okamžiku, kdy si Kupující zboží nepřevzal, ačkoliv si jej převzít měl a mohl, a zároveň mu Prodávajícím bylo umožněno se zbožím nakládat.

5.2. Jestliže je jako způsob dodání zboží určeno zaslání prostřednictvím dopravce,přechází nebezpečí na Kupujícího, když je zboží Prodávajícím předáno prvnímu dopravci pro přepravu Kupujícímu podle Smlouvy. Je-li však KupujícímSpotřebitel, přechází na něj nebezpečí okamžikem, kdy Spotřebitel zboží získá do fyzického držení; to neplatí, jestliže Spotřebitel pověřil přepravou dopravce, kterého mu Prodávající nenabídl.

5.3. Ztráta nebo poškození zboží, k nimž došlo po přechodu nebezpečí na Kupujícího, nezbavují Kupujícího povinnosti zaplatit Cenu, ledaže ztráta nebo poškození byly způsobeny jednáním nebo opomenutím Prodávajícího.

6. Práva z vadného plnění a reklamace

6.1. Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až §1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství, zkontroluje neporušenost obalů zboží. V případě zjištění jakýchkoliv závad je povinen toto neprodleně oznámit Prodávajícímu či dopravci a je oprávněn takové zboží nepřevzít. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od Prodávajícího či dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu.Porušením této povinnosti zanikají práva Kupujícího z vadného plnění; to neplatí pro Spotřebitele.

6.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.4. Ustanovení uvedená v odstavci 6.3. se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.5. V případě vad zboží má Kupující tato práva:

a) jde-li o vadu, kterou lze odstranit, může podle své volby:

 • požadovat bezplatné odstranění vady zboží, nebo
 • ne-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, výměnu zboží, pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může kupující žádat pouze výměnu vadné součásti,
 • nebo není-li ani odstranění vady zboží ani výměna zboží možná, může žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

b) jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, nebo v případě, že pro opakovaný výskyt vady po opravě (tzn. alespoň dvě předcházející opravy stejné vady) nebo pro větší počet vad (tzn. v době uplatnění reklamace má zboží alespoň současně tři různé odstranitelné vady) nemůže kupující zboží řádně užívat, může podle své volby požadovat:

 • výměnu zboží nebo výměnu její součásti; nebo
 • může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

c) kupující má stejná práva jako u vad, které nelze odstranit, v případech, že  oprava vadného zboží není provedena v přiměřené době od uplatnění reklamace (příp. ve lhůtě sjednané s kupujícím) nebo pokud by zjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže.

6.6. Vady potravin se považují za neodstranitelné. Vadou zboží není hmotnostní odchylka, nepřekračuje-li tato více než 10%.

6.7. Uplatněním vady u Prodávajícího (reklamací) se Kupující nezprošťuje povinnosti zaplatit Cenu. Ustanovení § 2108 občanského zákoníku se nepoužije. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, je-li Kupujícím Spotřebitel.

6.8. Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy v rámci svého práva z vadného plnění, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
 • nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým konáním nebo opomenutím, nebo
 • prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující

Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

6.9. Kupující je v souladu s § 2165 občanského zákoníku oprávněn uplatnit právo z vady zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. To neplatí v případě zboží, u kterého je na jeho obalu nebo v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze zboží použít (tzv. minimální trvanlivost), když v tomto případě platí namísto doby uvedené v předchozí větě takto uvedená doba. Kupující bere na vědomí, že u čerstvých potravin určených ke spotřebě do 24 hodin je třeba reklamaci učinit do 24 hodin od převzetí.

6.10. Neoznámí-li Kupující vadu zboží včas, má i v případě vadného plnění, které je podstatným porušením Smlouvy, pouze práva jako v případě vadného plnění, které je nepodstatným porušením Smlouvy.

6.11. Vadné zboží předá Kupující Prodávajícímu spolu s oznámením vady či bez zbytečného odkladu po něm na adresu BIODAITALIA s.r.o.,B.Němcové 10 ,54234 Malé Svatoňovice  a to za účelem posouzení reklamace Kupujícího, nedohodnou-li se strany jinak.

6.12. Práva z vadného plnění (reklamaci) uplatňuje Kupující vůči Prodávajícímu písemně v sídle Prodávajícího či prostřednictvím elektronické pošty odeslané na adresu info@biodaitalia.cz

6.13. Prodávající písemně potvrdí Kupujícímu, kdy Kupující právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Dále Prodávající Kupujícímu písemně potvrdí datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.14. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

7. Odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem

7.1. Kupující, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží.

7.2. Pro odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využít vzorový formulář poskytnutý Prodávajícím, který tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek a je dostupný na webové adrese www.damibio.cz. Odstoupení lze provést odesláním formuláře na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@biodaitalia.cz , přičemž přijetí tohoto formuláře bude Spotřebiteli bezprostředně písemně potvrzeno.

7.3 .Po odstoupení od Smlouvy Spotřebitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, zašle nebo předá Prodávajícímu plnění, které od něj obdržel. Spotřebitel je srozuměn s tím, že nese náklady vrácení zboží, a to včetně nákladů na vrácení zboží, pokud zboží pro svou povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.

7.4. Spotřebitel nemůže způsobem uvedeným v tomto článku odstoupit zejména od Smlouvy týkající se zboží podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu), zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a dále zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

7.5. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Je-li zboží takto poškozeno, je Prodávající oprávněn nárok na náhradu škody jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení Ceny.

7.6. Prodávající vrátí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něj přijal, a to včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu nabízenému způsobu. Prodávající není povinen peněžní prostředky vracet dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

8.2. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu
8.3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty

9. Garance a odpovědnost Prodávajícího

9.1. Prodávající negarantuje dostupnost zboží uvedeného na Webové stránce. Pokud nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně Prodávajícího vyřídit, bude o tom Kupující informován za účelem dohody o dalším postupu.

9.2. Prodávající neodpovídá za služby poskytované třetími stranami, a to zejména za služby doručovatelů a provozovatelů platebních systémů, a dále neodpovídá ani za jakékoli následky jednání těchto třetích stran, nevyplývá-li z právních předpisů něco jiného.

9.3. Prodávající negarantuje dostupnost Webových stránek.

10. Další práva a povinnosti

10.1. Kupující bere na vědomí, že obsah tvořící Webovou stránku (včetně fotografií propagovaného Zboží) je chráněn autorským právem. Kupující se zavazuje používat Webovou stránku výhradně pro svou potřebu a nevykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) obsah Webové stránky.

10.2. Kupující není oprávněn používat Webovou stránku způsobem, jenž by mohl mít negativní vliv na provoz Webové stránky. Webovou stránku je možné užívat jen v rozsahu, který není v rozporu s právy ostatních zákazníků či potenciálních zákazníků Prodávajícího, a výhradně v souladu se zjevným účelem Webové stránky.

10.3. Kupující užívá Webové stránky na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie zboží na Webové stránce jsou pouze ilustrativní.

10.4. Prodávající neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na Webové stránce, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, nebo ztrátu dat Kupujícího nebo jiné třetí osoby užívající Webové stránky ani za jinou majetkovou či nemajetkovou újmu.

10.5. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Kupujícího nebo jiné třetí osoby k Webové stránce.

10.6. Pokud se společně s objednaným plněním poskytuje i dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že v případě odstoupení od Smlouvy kteroukoli smluvní stranou pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen poskytnutý dárek vrátit.

11. Komunikace a doručování

11.1. Není-li mezi Smluvními stranami ujednán jiný zvláštní způsob komunikace, jakákoliv komunikace na základě Smlouvy bude probíhat v souladu s tímto článkem Obchodních podmínek. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou či elektronickou poštou, a to na adresy Smluvních stran, které si Smluvní strany vzájemně písemně oznámí.

11.2. Listovní oznámení správně adresovaná se považují za doručená dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo provozovatele poštovních služeb nebo doručováno osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo marným uplynutím lhůty 5 dní od uložení oznámení na příslušné pobočce pošty, nepodaří-li se oznámení doručit nebo bude-li převzetí oznámení odepřeno.

11.3. Zpráva adresovaná prostřednictvím elektronické pošty se považuje za doručenou v okamžiku, kdy je zpráva prostřednictvím elektronické pošty odeslána, neprokáže-li adresát zprávy, že se zpráva nedostala do jeho dispozice

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Případná odchylná ustanovení uvedená na Webové stránce mají přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.

12.2. Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí právem České republiky s vyloučením mezinárodního práva soukromého.

12.3. Prodávající není vázán žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.4. Dojde-li mezi stranami Smlouvy ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Kupující oprávněn podat k České obchodní inspekci (veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz) nebo prostřednictvím on-line platformy Evropské unie k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů..

12.5. Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou následující přílohy:

a) Zásady ochrany osobních údajů,

12.6. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 11.11..2019

12.7. Kontaktní údaje Prodávajícího:

 • adresa pro doručování: BIODAITALIA s.r.o., B.Němcové 10 ,542 34 Malé Svatoňovice ,Česká republika
 • adresa elektronické pošty: info@damibio.cz
 • telefon: +420 608386047

12.8. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

12.9. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

12.10. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

V Malých Svatoňovicích dne 11. 11. 2019

Hledání

Přihlášení

Cookies

Naše společnost používá soubory cookie ke správnému fungování vašeho oblíbeného e-shopu, k přizpůsobení obsahu stránek vašim potřebám, ke statistickým a marketingovým účelům. Kliknutím na tlačítko přijímám nám udělíte souhlas s jejich sběrem a zpracováním a my vám poskytneme ten nejlepší zážitek z nakupování.

Vaše nastavení souborů cookie

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi včetně Googlu pro přenos osobních údajů a personalizaci reklam, aby pro vás byly zajímavé.